AugenStock Brinzopt Steril Oftalmik Suspension

Kateqoriyalar: Oftalmoloji

1 ml suspenziyanın tәrkibində 10 mq brinzolamid vardır.

AugenStock Brinzopt Steril Oftalmik Suspension

 Brinzolamid

Karboanhidraza (KA) insan orqanizminin göz dә daxil olmaqla bir çox toxumalarında olan fermentdir. KA fermentinin katalizi geriyә dönәn reaksiya olub, karbon dioksidin hidratasiyasından vә karbon turşusunun dehidratasiyasından ibarәtdir. Gözün siliar cisimciyindә karboanhidrazanın dәf olunması bikarbonat ionlarının әmәlә gәlmәsinin lәngimәsi ilә әlaqәdar olaraq mayenin sekresiyasını azaldır, sonradan isә natriumun vә mayenin daşınması zәiflәyir. Nәticәdә gözdaxili tәzyiqin azalmasına nail olunur. Brinzolamid  karboanhidraza II KA-II fermentinin inhibitorudur və in vitro IC50 3,2 nM və KA-II-yə qarşı Ki 0,13 nm bərabərdir.

Yerli gözə yeridilməsindən sonra brinzolamid sistem dövranına daxil olur. KA-II üçün çox yaxınlığı səbəbindən, brinzolamid ekstensiv olaraq qırmızı qan hüceyrələrdә (QQH) paylanır vә uzunmüddәtli yarımxaricolma dövrü ilә (tәxminәn 24 hәftәyә) qana keçir. Orqanizmdə N-dezetilbrinzolamid metaboliti meydana gəlir, bu da KA-ya bağlanır və QQH-də toplanır. Bu metabolit, əsasən brinzolamidin iştirakı ilə KA-I-yə bağlanır. Plazmada brinzolamid vә N-dezetilbrinzolamidin aşağı konsentrasiyası müşahidә olunur ki, bu da әsasәn müayinә olunmuş miqdari hәdlәrdәn aşağıdır vә tәxminәn <7,5 nq/ml tәşkil edir.

Zülalla birlәşmә qabiliyyәti yüksәk deyil (tәxminәn 60%).

Brinzolamid ilk növbədə böyrəklər ilə xaric olunur (təxminən 60%). Dozanın 20% -i sidikdə metabolit olaraq tәyin olunur. Brinzolamid və N-dezetilbrinzolamid, N-dezmetokoksipropil və O-dezmetil metabolitlərinin izlәri şәklindә (<1%)  sidikdə üstünlük təşkil edən komponentdir.

Sağlam könüllülərdə aparılan farmakokinetik araşdırmada, 32 həftəyə qədər gündə iki dəfə 1 mq brinzolamid kapsulun peroral qəbul edilmişdir və sistem KA inhibə olunma dərəcəsinin qiymətləndirməsi üçün QQH KA ölçülmüşdür. 4 həftə ərzində QQH KA-II-nin Brinzolamid doymasına nail olunmuşdur (QQH konsentrasiyası təxminən 20 mkm). N-Dezetilbrinzolamid 20-28 həftə ərzində sabit vəziyyətə gətirilərək 6-30 mkm arasında konsentrasiyaya çatır. Ümumi QQH KA fəaliyyətinin sabit vəziyyətdə inhibə edilməsi təxminən 70-75% təşkil etmişdir.

Orta böyrək çatışmazlığı olan subyektlər (kreatinin klirensi 30-60 ml/dəqiqədə) 54 həftəyə qədər gündə iki dəfə 1 mq brinzolamid qəbul etmişdilər. Brinzolamid QQH konsentrasiyası 4-cü müalicə həftəsində təxminən 20-40 mkm arasında dəyişmişdir. Davamlı vəziyyətdə, brinzolamid və onun metabolitlərinin QQH konsentrasiyaları müvafiq olaraq 22.0-46.1 və 17.1-88.6 mkm arasında dəyişmişdir.

N-dezetilbrinzolamidin QQH konsentrasiyalarının artması və kreatinin klirensinin azalması ilə ümumi QQH KA aktivliyinin azalması, lakin brinzolamidin QQH konsentrasiyası və KA-II aktivliyi dəyişməz olaraq qalmışdır. Böyrək çatışmazlığının ən yüksək dərəcəsi olan subyektlərdə ümumi KA fəaliyyətinin dayandırılması daha yüksək idi, baxmayaraq ki, sabit vəziyyətdə 90% -dən aşağı idi.

Preparatın yerli istifadəsi tədqiqatında, sabit vəziyyətdə brinzolamidin QQH konsentrasiyası peroral tədqiqatlara bənzər idi, lakin N-dezetilbrinzolamidin səviyyəsi daha aşağı idi. Karbonanhidrazanın aktivliyi dozadan əvvəl səviyyəsinin təxminən 40-70% təşkil edib.

İstifadәsinә göstәrişlәr

Brinzopt oftalmoloji suspenziya, β-blokatorlara reaksiya göstәrmәyәn pasiyentlәrdә artmış gözdaxili tәzyiqın müalicәsi zamanı monoterapiya kimi vә ya β-blokatorların istifadәsi әks göstәriş olduqda vә ya müşaiyәtedici terapiyada β-blokatorlarla və ya prostaqlandin analoqları birlikdә gözdaxili tәzyiqin artması və ya açıqbucaqlı qlaukoma olan pasiyentlərdə istifadә olunur.

Niyə Biz?

Qlobal keyfiyyət standartlarına tam uyğun olaraq hazırlanan müasir və əlverişli dərmanlar təmin edərək, insan sağlamlığının və rifahının artırılmasına sadiqik. Biz xəstələrin ödənilməmiş tibbi ehtiyaclarını həll etmək və səhmdarlar üçün üstün nəticələr vermək üçün əsas imkanlarımızı təkmilləşdirməyə çalışırıq. Vizyonumuz Biz tədqiqat və inkişaf qabiliyyətlərinin gücləndirilməsi, tərəfdaşlıq yaratmaq və dünyanın mövcudluğunu yaratmaq üçün regionda ən etibarlı, heyran və müvəffəqiyyətli dərman şirkətlərindən biri olacağıq. Əsas dəyərlər Bizim əsas dəyərlərimiz kim olduğumuzu müəyyənləşdirir; bizi qərarlar qəbul etməyə yönəldir və fərdi və korporativ arzularımızı həyata keçirir. Keyfiyyətə bağlılıq Məhsullarımızın ən keyfiyyətli standartlarını təmin etmək üçün bütün əməliyyatlarda ən yaxşı sənaye təcrübəsini qəbul edirik. Müştəri məmnuniyyəti Biz həm daxili, həm də xarici müştərilərimizin ehtiyaclarını təmin etməyə borcluyuq. İnsanlar odur Biz çalışanlarımızın imkanlarını artırmaqda üstünlük veririk və onların potensialını həyata keçirmək üçün onlara imkan veririk. Hesabatlılıq Biz etdiyimiz hər şeydə şəffaflığı təşviq edirik və ən yüksək etik standartlara riayət edirik. Biz öz hərəkətlərimizə görə məsuliyyət daşıyırıq və korporativ nüfuzunun qorunması üçün məsuliyyət daşıyırıq. Korporativ Sosial Məsuliyyət Cəmiyyətimizə fayda gətirən və xalqımızın rifahına xidmət edən təşəbbüslərdə fəal iştirak edirik. Təhlükəsizlik və ətraf mühit üçün yüksək qayğı ilə əməliyyatları idarə etməkdə böyük diqqət edirik.

Haqqımızda

Son məlumatlar

Bizimlə əlaqə

Oskar Əfəndiyev 110 - Ariana Business Park

Sosial şəbəkədə biz

Facebook
Twitter
YouTube
Google plus